Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
7d88ac5b6dcb0a82
dfe73e489baf246c
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Voorwaarden KISYS

 « terug

Rapport aanvragen
Toegangscode aanvragen
Tarieven en levertijden
Voorbeeld rapporten
KISYS-kredietinformatie
Meer over KISYS
Hoe vraagt u een rapport aan?
Voorwaarden
 

Art.1
Alle aanbiedingen van Kisys BV, met haar gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend door deze voorwaarden beheerst tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art.2
Clint doet afstand van eventueel bestaande eigen algemene voorwaarden.

Art.3
Opdrachten worden door Kisys BV uitsluitend geaccepteerd na ontvangst van een eenmalige of doorlopende incassobankmachtiging door de clint.

Art.4
Kisys BV behoudt zich het recht voor opdrachten met of zonder opgaaf van redenen te weigeren of te beindigen.

Art.5
Kisys BV verstrekt geen gegevens indien;

  • het doel waarvoor de verstrekking is verzocht, in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
  • de verstrekking redelijkerwijs niet in overeenstemming is met dat doel;
  • door de verstrekking de persoonlijke levenssfeer van de bij de gevraagde gegevens betrokken personen onevenredig zou worden geschaad;zulks overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Art.6
Terzake van verkregen opdracht(en) zal Kisys BV al het mogelijke doen om de belangen van clint naar behoren te behartigen. Het is Kisys BV toegestaan om, indien zij dit voor een goede uitvoering van de opdracht(en) noodzakelijk acht, een derde in haar plaats te stellen.

Art.7
Kisys BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van de in uitzicht gestelde termijnen waarbinnen gegevens zouden worden verschaft, dan wel aangenomen werkzaamheden zouden zijn voltooid.

Art.8
Inflatoire en deflatoire, economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Kisys BV het recht om de prijzen van binnen- en/of buitenlandse rapporten te wijzigen.

Art.9
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Kisys BV uitgedrukt in Euro, en exclusief B.T.W. Facturering van geleverde diensten geschiedt na levering.

Art.10
Door Kisys BV verstrekte rapporten over buitenlandse rechtspersonen zijn onderhevig aan locale normen ten aanzien van levertijd en kwaliteit. Facturering vindt plaats onafhankelijk van de resultaten van het ter plaatse ingestelde onderzoek.

Art.11
Kisys BV zal m.b.t. de uitvoering van opdracht(en) in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten. De clint zal m.b.t. door Kisys BV verstrekte gegevens niet naar buiten dragen, dat deze van Kisys BV afkomstig zijn. Verder zal hij er discreet en omzichtig gebruik van maken en daarbij steeds de aspecten van privacy in het oog houden.

Art.12
Clint erkent m.b.t. door Kisys BV verstrekte of van haar afkomstige rapporten en andersoortige schrifturen het auteursrecht van Kisys BV. Dit impliceert het verbod aan clint om deze zaken geheel of gedeeltelijk te vermeerderen, respectievelijk te openbaren, tenzij Kisys BV hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

Art.13
Door Kisys BV verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en mogen nimmer bekend worden gemaakt aan de personen of de onderneming waarop zij betrekking hebben, noch op enigerlei wijze worden overgedragen of bekend gemaakt aan derden, noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek. Clint garandeert dat ook zijn medewerkers in de ruimste zin des woords zich aan deze voorwaarden zullen houden.

Art.14
Het gebruik en de opslag van door Kisys BV geleverde gegevens dient zondanig te zijn, dat de privacy van degenen, op wie een en ander betrekking heeft, zoveel mogelijk is gewaarborgd. Clint is gehouden om, wanneer hij kennis draagt van een onjuistheid met betrekking tot door Kisys BV verstrekte gegevens, Kisys BV daarvan in kennis te stellen.

Art.15
Reclames m.b.t, door Kisys BV gevoerde administraties terzake van gezonden rekeningen behoeven door Kisys BV slechts in behandeling te worden genomen, mits ingediend binnen 1 maand na het verstrijken van de maand, waarin de omstreden factuur werd verzonden. De te dien aanzien door Kisys BV bijgehouden administratie is bepalend.

Art.16
Kisys BV is ter zake van door haar van opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, in enigerlei opzicht onzorgvuldig gedrag, gemaakte fouten of nalatigheid van ondergeschikten of van hen die al dan niet in loondienst werkzaamheden ten behoeve van Kisys BV verrichten, dan wel op welke wijze ook anderszins direct of indirect bij het uitvoeren van opdrachten zijn betrokken. Zo is Kisys BV ondermeer niet aansprakelijk voor gevolgen, direct of indirect voortvloeiende uit feitelijke onjuistheden, onvolledigheid en onvolkomenheden in verstrekte gegevens. Kisys BV is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit wanprestatie of onrechtmatige daad, anders dan veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van n harer organen.

Art.17
Onder geen enkele omstandigheid zal clint van Kisys BV vergen om aan hem of aan derden de bronnen te noemen waaruit Kisys BV de verstrekte gegevens heeft geput.

Art.18
Op de verhouding met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art.19
Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn voor opdrachtgever eveneens bindend vanaf n maand na deponering daarvan bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dan wel binnen n maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan clint.

Print voorwaarden KISYS.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand juni 2020
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254302
over ons